1. Yleistä

Helsinki Casting Oy kunnioittaa jokaisen sivustolla vierailevan henkilön yksityisyyttä. Seuraavassa kerromme, millaista tietoa keräämme Faces by Helsinki Casting -palveluumme ja kuinka niitä käytetään. Kerromme myös, kuinka voit tarkistaa kyseisten tietojen oikeellisuuden ja pyytää meitä poistamaan tiedot. Tietoa kerätään, käsitellään ja käytetään EU:n tietosuojasäädösten mukaisesti.

2. Kerättävät tiedot ja niiden käyttötarkoitus

Helsinki Casting kerää rekisteröityjen henkilötietoja roolituksen (Eng. Casting) tarpeisiin.
Henkilötietoja käsitellään tapauskohtaisesti kun roolitamme elokuvia, mainoksia, tv-sarjoja, kuunnelmia, näytelmiä, valokuvia tai etsimme ihmisiä juontotehtäviin tai näytelmiin.
Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää hallitusti aihealueeseen liittyviin markkinointitarkoituksiin, esimerkiksi tiedottamaan Helsinki Castingin tai heidän yhteistyökumppanien järjestämistä tapahtumista tai tarjouksista.
Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa toiselle rekisterinpitäjälle roolituspalveluun liittyen.
Henkilötiedon luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana kysymyksessä olevan toiminnan harjoittamiseen ja tarkoitus, johon tiedot luovutetaan, on yhteensopiva henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa.

3. Tietoturva

Helsinki Casting Oy tallentaa rekisteröityjen henkilötiedot turvallisesti Euroopan Unionin alueella sijaitsevalle tietokantapalvelimelle. Helsinki Casting ryhtyy toimenpiteisiin, joilla varmistetaan henkilötietojen asian mukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä, sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia.

4. Lasten henkilötiedot

Alle 16-vuotias ei voi rekisteröityä ilman huoltajan yksiselitteistä ja varmennettua hyväksyntää.
Alaikäisen rekisteröinnissä on ilmoitettava huoltajan yhteystiedot.

Rekisteröity voi 18 vuotta täytettyään päivittää yhteystietonsa omikseen.

5. Erityiset henkilötiedot

Roolituksen näkökulmasta on tarpeellista kerätä myös erityisiä, mm. etniseen alkuperään tai terveydentilaan tai liittyviä tietoja. Rekisteröity hyväksyy tämän kaltaisten tietojen säilyttämisen, mikäli hän antaa näitä tietoja rekisteröinnin yhteydessä.

6. Tietojen muuttaminen ja poistaminen

Helsinki Casting säilyttää henkilötiedot rekisterissään niin kauan kunnes rekisteröity tai hänen laillinen edustajansa pyytää tietojen poistamista. Tiedot säilytetään ilman määräaikaa, koska rekisteröitynyt saattaa haluta saada roolitarjouksia vuosienkin päästä. Tiedot säilytetään myös siksi, että Helsinki Casting voi jatkuvasti parantaa palveluidensa laatua.
Helsinki Casting pyytää rekisteröityä kohtuullisin väliajoin päivittämään tietonsa, jotta ne pysyvät käyttötarkoituksen kannalta oikeina.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus pyytää tietojensa poistamista sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta. Helsinki Casting sitoutuu poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä.
Rekisteröity saa kirjautumisen yhteydessä sähköpostiinsa kirjautumislinkin, jonka kautta hänen on mahdollista tarkistella ja päivittää tietojaan. 

7. Henkilörekisterin rekisteriseloste

a) Rekisterinpitäjän / edustajan nimi ja yhteystiedot:
Helsinki Casting Oy
Katri Aksola
katri@helsinkicasting.com
+358 44 3331764

(Katso kontakti -välilehdeltä oikea yhteystieto, mikäli kysymyksesi liittyy muuhun kuin tietosuoja-asioihin!) 

b) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Yhtiön liiketoimintana on roolitus, eli saattaa esiintyjiä tuotantoihin heille sopiviin rooleihin. Henkilötietoja käsitellään arvioimaan rekisteröidyn sopivuutta tarjolla oleviin rooleihin.

c) Helsinki Casting Oy:n rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat:
nimi, syntymäaika, yhteystiedot, ulkonäköön liittyvät seikat, ammattiin ja opiskeluun liittyviä tietoja, profiilit sosiaalisen median palveluissa, esiintymiskokemukseen ja muihin taitoihin liittyvät tiedot. 

d) Helsinki Casting Oy:n keräämät henkilötiedot sisältävät tietoja luonnollisista henkilöistä, jotka ovat antaneet henkilötietojaan mahdollista roolitusta varten. Helsinki Casting Oy:n keräämät tiedot käsittävät vain henkilön itsestään tai henkilön valtuuttaman agentin/edustajan antamia tietoja.

© Helsinki Casting Oy

 

 

1. General

Helsinki Casting respects the privacy of everyone who visits our pages. In this privacy policy section we will detail the type of information we collect and how we use it in Faces by Helsinki Casting service. We will also tell you how you can check that your information is correct, and tell you how to request for its deletion. With all of the information that we collect, GDPR guidelines are followed.

2. Information collected and its purpose

Helsinki Casting collects your information for casting purposes. Information is processed when we cast commercials, plays, movies, event casting, photography etc. In addition, the collected information can be used for industry related casting purposes. For example, to let you know about Helsinki Casting services and offers or the services and offers of its cooperators. The registry information can be given to another register keeper when it is relevant to castings. Sharing information is necessary to the casting industry, and the purpose of sharing information is always compatible with the original use of collecting the information.  

3. Security

Helsinki Casting stores all collected information in a secured database server within the EU district. Helsinki Casting will take all necessary measures to keep information safe, including ensuring that the information is not handled illegally or lost or damaged by accident.

4. Children’s Information

Persons under 16 years of age may not be registered without signed, written consent of their legal guardian. When an underage person is registered they must supply their legal guardian’s information. When they turn 18 they can update their information so that it is under their own name.

5. Special Information

For the purpose of casting, it is necessary to collect personal information relating to ethnic background and health. Registered persons will need to give special approval for this type of information to be collected if they chose to share it.

6. Changing and deleting your information

Helsinki Casting will keep your information unless you or your legal representative asks for it to be deleted. There is no expiration date on the amount of time Helsinki Casting will otherwise keep your information so that you will have the opportunity to be offered roles in the future and so that we can improve the quality of our services. Helsinki Casting will ask registered persons to update their information periodically so that it stays current and accurate for casting purposes. Registered persons can ask for their information to be deleted at any time via email or by using the contact form. Helsinki casting will delete the information without unnecessary delay.

7. Privacy policy

a) The registry holder’s name and contact information:
Helsinki Casting Oy
Katri Aksola
katri@helsinkicasting.com
+358443331764

(Please see the contact site on the Helsinki Casting page if you have questions or comments related to anything else other than the privacy policy.)

b) Purpose of use

This corporation’s business is casting. That means that we assign people the right roles. The information we collect is used to determine how suitable a person is for a given role.

c) The information that Helsinki Casting collects is: Name, Date of birth, contact information, information about appearance, your profession and educational background, profiles on social media, your acting experience and information regarding other skills.

d) The information collected by Helsinki Casting is collected from individual and willing persons who wish to be a part of its casting database. The information Helsinki Casting collects includes only the information that individuals voluntarily submit, or the information supplied by the individual’s agent or representative.

© Helsinki Casting Oy